Codul de conduita pentru mediatori

 codul de conduita pentru mediatori

Legislatie pentru mediere

„Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti va prezinta
CODUL DE CONDUITA PENTRU MEDIATORI.

Medierea este modalitatea de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui mediator.

Mediatorul este o persoană specializată, autorizată în condițiile legii de către Consiliul de Mediere din România, care trebuie sa se supuna legislatiilor in vigoare.

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR
CUPRINS :

1. PREAMBUL
1.1. Definitii
1.2 Misiunea mediatorului
1.3. Obiectivele Codului

2. PRINCIPII GENERALE
2.1. Libertatea părtilor de a recurge la mediere și de a lua o decizie
2.2 Nediscriminarea
2.3 Independenta și impartialitatea mediatorului
2.4. Încrederea și integritatea morală
2.5. Secretul profesional – confidentialitate
2.6. Conflictul de interese
2.7. Stabilirea onorariilor
2.8. Raspunderea mediatorului
2.9. Incompatibilitati
2.10. Calitatea procesului de mediere
3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI
5. DISPOZITII FINALE

1. PREAMBUL
Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizati, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind
medierea și organizarea profesiei de mediator și Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli îin conformitate cu care mediatorii își desfasoară activitatea .
Codul de etică și deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprinde ansamblul normelor și caracteristicilor ce definesc calitatea activitătii profesionale, el având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie a mediatorilor, astfel încât acestia să desfăsoare o activitate competentă și responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.
1.1 Definitii:
În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de solutionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terte persoane neutră, calificată și independență, printr-o activitate desfasurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu și normele prezentului Cod.
Mediatorul este persoană neutră, imparțială și calificată, aptă să faciliteze negocierile între părtile aflate în conflict, în scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente și durabile.
Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice și de organizare și functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare și functionare, cod etic și deontologic și hotărâri ale Consiliului de Mediere.
1.2. Misiunea mediatorului
Într-o societate întemeiată pe respect fată de justitie, mediatorul îndeplineste un rol eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca solutionarea conflictelor pe cale amiabilă, în conditii de neutralitate, imparțialitate și confidentialitate.
Mediatorul nu are și nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta și diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil și priceperea pe care o are pentru a sprijini părtile să ajungă la un acord.
1.3. Obiectivele codului
Normele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber consimtită, buna îndeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori, va duce, în ultima instantă, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
Obiectivele prezentului codului de etică și deontologie profesionala sunt următoarele:
a) să ofere mediatorilor liniile de conduita directoare în activitatea pe care o desfasoară
b) să apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 o activitate de interes public)
c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de solutionare a conflictelor.

2. PRINCIPII GENERALE
2.1 Libertatea părtilor de a recurge la mediere și de a lua o decizie
2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de
mediere în mod voluntar, în cunostinta de cauza și fara a fi constrânse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile în care medierea este o procedură obligatorie prevazută de legile speciale.
2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte și să încurajeze dreptul părtilor de a lua orice
decizie liberă și în cunostintă de cauză care să solutioneze divergentele dintre ele.
2.1.3. Mediatorul va informa partile, de la început, în ce va consta activitatea sa și asupra faptului că decizia finala le apartine în mod exclusiv și că se pot retrage oricând din procesul de mediere.
2.1.4. Mediatorul nu va oferi părtilor consultantă legală sau de specialitate, în schimb
poate sfatui părtile că pot obtine asistentă juridică independentă sau de specialitate.
2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistentă numai în cazul în care au calificarea
necesară pentru a raspunde în mod rezonabil orizontului de asteptare al părtilor angajate în mediere.
2.2 Nediscriminarea
Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere și nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, origine etnica, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea socială a părtilor.
2.3. Independenta, neutralitatea și imparțialitatea mediatorului
Mediatorii trebuie sa fie independenți, neutrii fata de dispute și părti și să conduca procesul de mediere într-un mod imparțial. În exercitarea atributiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplina independența fată de entitati care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Aceasta independență trebuie sa fie de natura a le garanta imparțialitatea, neutralitatea și echidistanta fata de cauză, rezultatele acesteia și părtile implicate în dispută.
Mediatorul trebuie să evite orice situatie de natură să îi limiteze independența și să
respecte normele de etică profesională.
Daca în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul își pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunostinta părtilor implicate în conflict și – dacă este cazul – sa anunte entitatea care a referit cazul.
În situatiile în care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independența și imparțialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.
2.4. Încrederea și integritatea morală
Relatia dintre mediator și părti se bazează pe încredere, având la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate și sinceritatea mediatorului.
2.5. Secretul profesional – confidentialitatea
Prin însăși natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părtilor implicate în procedura medierii și destinatarul comunicărilor de natură confidentială.

Fară o garantie a confidentialitatii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept și o îndatorire fundamentală și primordială a mediatorului.
Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostintă în cadrul activitătii sale profesionale. Această obligatie nu este limitată în timp.
2.6. Conflictul de interese
Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă stie că exista împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru și imparțial, precum și atunci când constată că drepturile în discutie nu pot face obiectul medierii.
Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atât către părtile în conflict cât si, daca este cazul, entitătii care a referit cazul. Dacă părtile nu-și dau acordul expres privind participarea sa, în continuare, mediatorul, într-o asemenea situatie, este obligat să renunte la solutionarea respectivului caz.
De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părti intr-o procedura judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.
Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatura cu faptele sau actele de care a luat la cunostintă în cadrul procedurii de mediere.
2.7. Stabilirea onorariilor
Mediatorul trebuie să informeze părtile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului și cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă și justificată. Ei vor explica părtilor baza de calcul și valoarea onorariilor, precum și a deconturilor de cheltuieli.
2.8. Raspunderea mediatorului
Mediatorul răspunde civil, penal și disciplinar, pentru încălcarea obligatiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale și normelor stabilite de Consiliul de mediere.
Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probitatii profesionale și atrag sanctionarea conform legii.
2.9. Incompatibilităti
Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu exceptia incompatibilitătilor prevazute prin legi speciale.
2.10. Calitatea procesului de mediere
Mediatorii trebuie să depuna toate diligentele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în conditii de sigurantă, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesională și procedurală.

3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia să respecte hotărârile Consiliului
de Mediere.
3.2. Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contribui la cresterea
prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, să-și îmbunătăteasca tehnicile și practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar activitătii de mediere respectă deontologia și secretul profesiei.
Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti în continutul legii, trebuie să se abtina, chiar în afara exercitarii profesiei, de la orice încălcari ale legilor, regulamentelor și regulilor profesiei, și de la orice actiuni contrare imparțialității, independenței și onoarei profesiei, susceptibile să aducă stirbire demnitatii acesteia, adică probitătii profesionale.
3.3. Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă,
cu conditia ca informatia să fie fidela, veridica și cu respectarea secretului profesional, a altor principii esentiale ale profesiei și a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.
Mediatorul va evita să facă mentiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.
4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI
4.1. Practicienii în mediere își datorează amabilitate și respect reciproc. Acestea
exclud vulgaritatea și manifestarile necuviincioase. Ei trebuie să se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, în general să se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.
4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar în situatia
nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanta disciplinara .
5. DISPOZITII FINALE
Regulile privind conduita etică și deontologiă profesională sunt obligatorii pentru toti mediatorii.
Codul de conduita pentru mediatori – Adoptat astazi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.