Mediere litigii dreptul familiei

Mediere litigii dreptul familiei„Mihaela Morariu” – Birou de mediator București poate soluționa prin mediere litigii dreptul familiei conflictele izvorâte din neînțelegerile dintre soți privitoare la:
Mediere litigii dreptul familiei continuarea căsătoriei;
Mediere litigii dreptul familiei partajul de bunuri comune;
Mediere litigii dreptul familiei exercițiul drepturilor părintești;
Mediere litigii dreptul familiei stabilirea domiciliului copiilor;
Mediere litigii dreptul familiei contribuția părinților la întreținerea copiilor;
Mediere litigii dreptul familiei orice alte neînțelegeri care apar între soți cu privire la drepturile de care ei pot dispune, potrivit legii.

CONTINUAREA CĂSĂTORIEI

Prin tehnicile de care dispune, mediatorul poate ajuta soții să ajungă la o înțelegere cu privire la continuarea căsătoriei, prin procedura de mediere.

PARTAJ DE BUNURI COMUNE LA DIVORȚ

Soții divorțați se pot adresa direct mediatorului cu o cerere prin care solicită partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, cu titlul de bunuri comune potrivit legii.
Chiar și după introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect partajul bunurilor comune, oricare dintre soți se poate prezenta la mediator cu scopul ajungerii la o înțelegere.
Soții beneficiază de o reducere a taxei judiciare de timbru de la 3% din valoarea bunurilor partajabile (cât ar plăti dacă ar alege partajul clasic prin intermediul instanței), la 1,5% (art.11, alin.1, litera a din O.U.G. nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru).
Când soții ajung la o înțelegere, acordul de mediere redactat de mediator va cuprinde toate aspectele asupra cărora părțile s-au învoit (fără să conțină prevederi care aduc atingere legii și ordinii publice).

Particularități

În cazul în care partajul vizează transferul dreptului de proprietate privind bunuri imobile ale soților, precum și al altor drepturi reale, sub sancțiunea nulității absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat instanței de judecată, în vederea pronunțării unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).
În situația în care există datorii ale unui soț față de celălalt, se poate apela pentru recuperare, la mediator.
Astfel de situații apar atunci când obligațiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune, soții răspunzând solidar cu bunurile proprii. Cel care a plătit datoria comună se subroga în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate, dacă lichidarea s-ar face la data plății datoriei.
Soțul care a plătit datoria comună în condițiile de mai sus are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea integrală a creanțelor pe care acesta i le datorează.

PARTAJ BUNURI COMUNE ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

Codul Civil recunoaște soților posibilitatea de a împărți bunurile comune în timpul căsătoriei.
Pe calea medierii, soții pot împărți bunurile comune, în tot sau în parte, prin încheierea unui acord de mediere.
Sub sancțiunea nulității absolute, acordul de mediere, trebuie înaintat notarului public pentru ca înțelegerea părților să fie autentificată.
În caz de neînțelegere, soții se pot adresa instanței de judecată.
Bunurile atribuite fiecărui soț devin bunuri proprii, iar cele neîmpărțite rămân bunuri comune.

SCHIMBAREA REGIMULUI MATRIMONIAL ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

Potrivit art. 369 din Codul Civil după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să-l modifice, prin încheierea de convenții matrimoniale, în condițiile legii.
În cazul existenței unor neînțelegeri între soți privind schimbarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei, oricare dintre aceștia se poate adresa direct unui mediator.
Pentru opozabilitate față de terți, acordul de mediere având ca obiect convențiile matrimoniale privitoare la bunuri imobile sau mobile, se depune la notar pentru a fi înscris în Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale, organizat potrivit legii.

ASPECTE ACCESORII DIVORȚULUI

Mediere dreptul familiei exercițiul drepturilor părintești;
Mediere dreptul familiei stabilirea domiciliului copiilor;
Mediere dreptul familiei contribuția părinților la întreținerea copiilor;
Prin mediere soții pot conveni modalitatea de exercitare a drepturilor părintești (programul de vizită, etc.), căruia dintre aceștia să-i fie încredințat minorul spre creștere și educare, precum și contribuția fiecărui părinte la întreținerea minorului.
Acordul de mediere având ca obiect toate cele prezentate mai sus, va fi înaintat instanței judecătorești în vederea pronunțării unei hotărâri de expedient (care cuprinde în dispozitiv acordul de mediere).
În procedura de mediere, mediatorul este obligat să vegheze la respectarea interesului superior al copilului, să încurajeze părinții să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilității părintești, separația în fapt sau divorțul, să nu împieteze asupra creșterii și dezvoltării copilului.
Mediatorul, înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii de mediere va depune toate diligențele pentru a verifica dacă între soți există o relație abuzivă ori violentă.
În cazul în care mediatorul ia cunoștință de existența unor fapte care pun în pericol creșterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, oricare dintre soți se poate adresa direct mediatorului pentru soluționarea disputei.
Dacă procesul în instanță este început, oricare dintre soți se poate prezenta de asemenea la mediator, cauza în instanță suspendându-se pe toată durata procedurii de mediere.
Informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie, potrivit legii.

În cazul în care conflictul supus procedurii de mediere vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile (case, terenuri), precum și al altor drepturi reale, partaje, acordul de mediere încheiat, va fi supus în mod obligatoriu autentificării notarului public sau validării instanței de judecată (care va pronunța o hotărâre de expedient ce cuprinde acordul de mediere).

Avantajele procesului de mediere litigii dreptul familei față de instanța de judecată:

Mediere dreptul familiei timp scurt de soluționare (diminuează stresul emoțional atât al soților cât și al minorului);
Mediere dreptul familiei costuri semnificativ reduse;
Mediere dreptul familiei procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
Mediere dreptul familiei confidențialitatea disputei;
Mediere dreptul familiei păstrarea relațiilor dintre soți (aspect extrem de important din punctul de vedere al dezvoltării fizice și psihice a copilului).

Procedura de mediere litigii dreptul familiei presupune următoarele:

Mediere dreptul familiei învestirea mediatorului printr-o cerere;
Mediere dreptul familiei transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
Mediere dreptul familiei realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
Mediere dreptul familiei eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
Mediere dreptul familiei semnarea contractului de mediere de către părți;
Mediere dreptul familiei negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
Mediere dreptul familiei semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
Mediere dreptul familiei autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).