Mediere dispute si litigii de munca

 Mediere dispute si litigii de munca „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate solutiona prin mediere dispute si litigii de munca conflictele și litigiile privind încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă.
Orice persoană fizică aflată într-o dispută cu angajatorul poate apela la mediere atunci când:
mediere dispute si litigii de munca neînțelegerea izvorăște din încheierea contractului individual de muncă (nerespectarea informării privind locul de muncă ocupat, etc.);
mediere dispute si litigii de munca neînțelegerea izvorăște din executarea contractului individual de muncă (sancțiuni disciplinare, salarizarea, nerespectarea dreptului la concediul de odihnă, la zile libere plătite, la plata orelor suplimentare, nerespectarea programului de lucru, nerespectarea normelor privind sănătatea și securitatea în muncă, etc.);
mediere dispute si litigii de munca neînțelegerea izvorăște din desfacerea contractului individual de muncă (concedieri individuale și colective);

Potrivit Codului Muncii:

 • Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
 • Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor legale este nul de drept.
 • Munca forţată este interzisă.
 • În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
 • Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
 • Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
 • Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
 • Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.
 • Avantajele procesului de mediere dispute si litigii de munca față de instanța de judecată:

  mediere dispute si litigii de munca timp scurt de soluționare;
  mediere dispute si litigii de munca costuri semnificativ reduse;
  mediere dispute si litigii de munca procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
  mediere dispute si litigii de munca confidențialitatea disputei;
  mediere dispute si litigii de munca păstrarea relațiilor dintre părți.

  Procedura de mediere dispute si litigii de munca presupune următoarele:

  mediere dispute si litigii de munca învestirea mediatorului printr-o cerere;
  mediere dispute si litigii de munca transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
  mediere dispute si litigii de munca realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
  mediere dispute si litigii de munca eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
  mediere dispute si litigii de munca semnarea contractului de mediere de către părți;
  mediere dispute si litigii de munca negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
  mediere dispute si litigii de munca semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților.
  mediere dispute si litigii de munca autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).