Mediere impartire mostenire

 Mediere impartire mostenire „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medierea conflictelor izvorâte din împărțirea bunurilor rămase moștenire.
În cadrul procedurii de mediere se poate realiza partajul succesoral, respectiv împărțirea bunurilor rămase după decesul unei persoane.
În practică sunt situații în care moștenitorii nu se înțeleg asupra modului de împărțire a bunurilor defunctului, asupra bunurilor care compun masa succesorală, ori asupra valorii acestor bunuri.
Cea mai la îndemână modalitate de soluționare amiabilă și rapidă a unor astfel de conflicte este MEDIERE IMPARTIRE MOSTENIRE.

După deschiderea succesiunii și stabilirea calității de moștenitor realizate de notarul public, persoanele cu vocație succesorală se pot adresa direct mediatorului în vederea încheierii unui acord de mediere care să consfințească înțelegerea lor cu privire la modul concret de împărțire, în natură sau prin echivalent, a bunurilor din masa succesorală.
În practică sunt dese situațiile în care bunurile imobile nu sunt comod partajabile, datorită naturii acestora, motiv pentru care medierea joacă un rol important în sensul preîntâmpinării situațiilor de distrugere a bunului, de fărâmițare a acestuia ori de pierdere a valorii, prin trecerea timpului.
Acordul de mediere reprezintă învoiala părților și are valoarea juridică a unui act de partaj succesoral voluntar. Pentru a produce efecte, trebuie prezentat pentru învestire instanței de judecată sau poate fi supus autentificării notarului public.

Potrivit Noului Cod Civil au drept de moștenire:
mediere impartire mostenire soțul supraviețuitor;
mediere impartire mostenire descendenții defunctului (copii, nepoți);
mediere impartire mostenire ascendenții defunctului (părinții, bunicii), în cazul în care nu există descendenți;
mediere impartire mostenire alte clase de moștenitori, în ordinea stabilită de lege.
Soțul supraviețuitor vine la moștenirea defunctului în concurs cu descendenții acestuia. Codul Civil recunoaște soțului supraviețuitor un drept special de moștenire, respectiv asupra mobilierul şi obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor, atunci când nu vine la moștenire cu descendenții defunctului.
Totodată, soțul supraviețuitor are drept de abitație asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moştenirii, dacă această casă face parte din bunurile moştenirii.

Avantajele procesului de mediere impartire mostenire față de instanța de judecată:

mediere impartire mostenire timp scurt de soluționare;
mediere impartire mostenire costuri semnificativ reduse (inclusiv reducerea semnificativă a costurilor de învestire a acordului de mediere, acesta beneficiind de tratament preferențial sub aspectul legii taxelor de timbru, timbrajul pentru consfințirea înțelegerii părților fiind jumătate din taxa de timbru cuvenită conform art. 5 si 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013);
mediere impartire mostenire procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
mediere impartire mostenire confidențialitatea disputei;
mediere impartire mostenire păstrarea relațiilor dintre rude.

Procedura de mediere impartire mostenire presupune următoarele:

mediere impartire mostenire învestirea mediatorului printr-o cerere;
mediere impartire mostenire transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
mediere impartire mostenire realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
mediere impartire mostenire eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
mediere impartire mostenire semnarea contractului de mediere de către părți;